Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (50%)
Members 73
Trading Hole
Top Cao Thủ
Top Phú Hộ
Hạng 1
Cấp:2
%:309
Ban_Hang
Gold: 674,863,629
Trường: Hắc Long
Bang: Không
Hạng 2
Cấp:167
%:220795816
QuachTinh
Gold: 206,114,045
Trường: Huyền Bí
Bang: Không
Hạng 3
Cấp:167
%:177164860
BeBong
Gold: 176,918,995
Trường: Huyền Bí
Bang: VNCongHoa
Hạng 4
Cấp:157
%:29992294
_Gia-Nhi_
Gold: 135,458,062
Trường: Huyền Bí
Bang: VNCongHoa
Hạng 5
Cấp:167
%:209390534
Mau-Ngi-Thien-Ha
Gold: 124,031,088
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 6
Cấp:167
%:152117818
___-=Ky-Uc=-___
Gold: 110,403,475
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 7
Cấp:14
%:3976
_=Vua-Pha-Hoai=_
Gold: 107,455,060
Trường: Huyền Bí
Bang: WeAreOne
Hạng 8
Cấp:167
%:223026077
HEINEKEN
Gold: 95,585,717
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 9
Cấp:167
%:222281189
-`ooo1111
Gold: 89,266,151
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 10
Cấp:167
%:223026077
_Gia-Nhi_
Gold: 84,092,758
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 11
Cấp:157
%:95330101
-=MaVuongTaiThe=
Gold: 82,763,067
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 12
Cấp:167
%:223026077
__-=Song-Nhi=-__
Gold: 77,271,283
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 13
Cấp:167
%:223026077
Rapper
Gold: 69,480,153
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 14
Cấp:167
%:223026077
__Kiem_Sau__
Gold: 66,517,052
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 15
Cấp:167
%:219903712
Death
Gold: 65,492,593
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 16
Cấp:157
%:90625110
_=Vua-Pha-Hoai=-
Gold: 64,771,321
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 17
Cấp:167
%:222884694
Elensportpluss
Gold: 59,643,218
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 18
Cấp:157
%:95330101
ThietQuyen
Gold: 59,103,367
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 19
Cấp:167
%:223026077
BietDoiSanBoss
Gold: 58,335,380
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 20
Cấp:167
%:170351311
GSMA
Gold: 56,987,829
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 21
Cấp:167
%:222233342
gamecho
Gold: 53,963,018
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 22
Cấp:167
%:175307565
DaiKaChit
Gold: 51,582,642
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 23
Cấp:157
%:36430039
Yuna
Gold: 47,468,787
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 24
Cấp:167
%:190251651
-kiem-Sau
Gold: 40,314,592
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 25
Cấp:157
%:25436462
hoanglaota
Gold: 34,748,459
Trường: Hắc Long
Bang: CuToi
Hạng 26
Cấp:167
%:86408457
`JumMi-Na
Gold: 34,036,938
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 27
Cấp:157
%:95330101
Hello_poseidon
Gold: 34,029,211
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 28
Cấp:167
%:17398015
hien_luong
Gold: 33,378,600
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 29
Cấp:167
%:223026077
ahihi
Gold: 32,713,471
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 30
Cấp:167
%:216590854
_=_Cung_Thu_=_
Gold: 30,569,557
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam